ދުނިޔޭގައި އެންމެ ނަގާކިޔާ ހަތަރު ވެރިންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރަކީ މީ

Monday, 24 September 2018 | 23:39

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ހަތަރު ވެރިން
ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އެންމެ ނަގާކިޔާ ހަތަރު ޤައުމަކީ އެމެރިކާ، ޗައިނާ، ރަޝިޔާ އަދި ޖަރުމަނެވެ. މި ޤައުމުތަކުގެ ވެރިން ރަނގަޅުކަމެއް ކުރިޔަސް އަދި ވިޔާނުދާ ކަމެއް ކުރިޔަސް، އެކަމެއްގެ އަސަރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

އެހެންކަމުން، އެބައިމީހުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރަކީ ކޮބާތޯ ބަލާލުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

1. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: އިކޮނޮމިކްސް ޑިގްރީ
2. ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ: ކެމިކަން އިންޖިނިއަރިންގ ޑިގްރީ އަދި ޤާނޫނީ ރޮނގުން މާސްޓަރސް
3. ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑީމިއަރ ޕޫޓިން: ޤާނޫނީ ރޮނގުން ޑިގްރީ
4. ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރު އެންޖެލާ މާކެލް: ފިޒިކަލް ކެމިސްޓްރީ އިން ޕީއެޗްޑީ

ހިއްސާކޮށްލައްވާ

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ލިޔުން

 

Copyright © 2013. ޖަޒީރާރާއްޖެ - All Rights Reserved